Dansk

Emner vi arbejder med

Alle elever på STX har dansk på A-niveau.

Kernestoffet indeholder tre stofområder: det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde.

Under det sproglige stofområde arbejder du med grammatik og stilistik og gennemgår både trykte og talte tekster ud fra forskellige analyseformer, herunder argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse.

Under det litterære stofområde gennemgås et udvalg af tekster fra før 1700-tallet til tekster fra 2000-tallet. Teksterne repræsenterer forskellige litterære genrer og omfatter bl.a. sagaer, folkeviser, tekster fra oplysningstiden (romantik, romantisme og naturalisme), tekster fra 1900-tallet (realistiske og modernistiske tekster) samt tekster fra 2000-tallet.

Under det mediemæssige stofområde gennemgås forskellige udtryksformer i såvel trykte som elektroniske medier, herunder nyhedstekster, dokumentartekster, fiktionstekster, visuelle udtryksformer samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt.

Sådan arbejder vi

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, individuelt arbejde, elevoplæg, gruppearbejde og projektarbejde. Du arbejder med forskellige typer af skriftlige opgaver og med den mundtlige fremstilling. Faget indeholder en del skriftligt arbejde.

Det lærer du

I dansk lærer du at udtrykke dig præcist og nuanceret både mundtligt og skriftligt.

Du får indblik i det danske sprogs funktion og variation samt dets samspil med kultur og samfund.

Du lærer også at analysere og fortolke litterære tekster og at vurdere ikke-fiktive tekster i fx nyhedsmedier. Desuden får du kendskab til den danske litteraturs historie ved gennemgang af værker fra forskellige tidsperioder. Du lærer bl.a. om genrebegreber, litteraturteori og litterær metode.

Du vil også stifte bekendtskab med verdenslitteraturen og hvordan den spiller sammen med dansk litteratur. Undervejs kommer du også til at læse svenske og norske tekster på originalsproget.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og stilles på grundlag af tekst-/billedmateriale inden for fagets tre stofområder.

Den mundtlige prøve kan indeholde såvel kendte som ukendte tekster med fokus inden for et af de tre stofområder. Der er ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid.

undervisere

Bente Vorup Larsen (bv)
Lektor
Dansk · Idræt
Frederikke Eskildsen (fre)
Årsvikar
Dansk · Psykologi
Henning Farup Christensen (hc)
Lektor
Dansk · Idræt
Henrik Fogde (fo)
Pædagogisk leder
41 68 78 37
Engelsk · Dansk
Lone Broberg (lo)
Lektor
Dansk · Religion
Lotte Bækdal Vittrup (lbv)
Lektor
Dansk · Oldtidskundskab
Louise Holm Jensen (lhj)
Årsvikar
Dansk · Religion
Mathilde Kisum (mak)
Adjunkt
Matematik · Dansk
Pernille Rønne Kviesgaard (pk)
Lektor
Biologi · Dansk
Stefanie Hillerslev Christiansen (ste)
Årsvikar
Dansk · Tysk
Tonie Schwaner Ravn (tr)
Lektor
Dansk · Psykologi