Fravær og registrering af fravær

 

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen

For at uddannelsens formål kan opfyldes, herunder at samarbejdet og de gensidige forpligtelser mellem jer og lærerne kan fungere bedst muligt, er det en forudsætning, at du deltager aktivt og ansvarligt i undervisningen.

Procedure og sanktioner ved overtrædelse af studiereglerne om elevens aktive deltagelse i undervisningen

1. Klasselærerne følger elevernes trivsel og fravær tæt og kommunikerer løbende med den enkelte elev om dette. Hvis en elev har fravær uden en gyldig grund, eller en elevs fravær giver anledning til bekymring, vil klasselæreren indkalde eleven til en samtale om trivsel og fremmøde. Samtalen skal afdække årsager til fraværet og have fokus på at skabe et stabilt fremmøde og/eller aflevering af opgaver. Klasselæreren registrerer samtalen i Lectio (kategorien ”Samtale” under menuen ”Fravær).

2. Hvis elevens fravær fortsætter efter samtale med klasselæreren, indkalder ledelsen eleven til en samtale. Ved samtalen har eleven mulighed for at redegøre for årsagerne til fraværet, ligesom ledelsen kan redegøre for skolens forventninger til fremtidigt fremmøde. På baggrund af samtalen vurderer ledelsen, om der gives en mundtlig advarsel (”First warning” i Lectio) med et påbud om at nedbringe fraværet. Hvis der ikke gives en mundtlig advarsel, registreres samtalen som ”Serious talk” i Lectio.

3. Hvis eleven efter at have modtaget en mundtlig advarsel, fortsat vurderes at have utilstrækkelig deltagelse i undervisningen, vil ledelsen kunne udstede en skriftlig advarsel (”Final warning” i Lectio) med partshøring i henhold til forvaltningsloven. I tilfælde af partshøring vedr. skr. advarsel orienteres elevens forældre, hvis eleven er under 18 år. Der vil altid være tale om en individuel vurdering af de forhold, som afholder eleven fra at deltage aktivt i undervisningen. Ved dokumenteret sygdom kan skolen tilbyde ekstra undervisning.

4. Hvis eleven efter en skriftlig advarsel fortsat vurderes at have utilstrækkelig deltagelse i undervisningen, kan eleven ikke betragtes som studieaktiv, hvilket indberettes til SU-Styrelsen, der dermed stopper udbetaling af uddannelsesstøtte. Skolen kan desuden se sig nødsaget til at udmelde eleven fra skolen. Dette kan dog først ske efter partshøring i henhold til forvaltningsloven, ligesom elevens forældre involveres, hvis eleven er under 18 år. Udmeldte elever kan søge om at blive tilmeldt eksamen som selvstuderende.

 

Rettidig aflevering af skriftlige opgaver

Der er pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt samt følge de krav, der er fastsat for de pågældende opgaver. Overtrædelse af disse forhold regnes som forsømmelse.

Det skriftlige fravær opgøres ugentligt. Hvis du mangler at aflevere en opgave, vil du blive indkaldt til at lave opgaven efter skoletid. Indkaldelsen sendes til dig via Lectio.

Hvis dine forsømmelser mht. korrekt aflevering af skriftlige opgaver i et fag vurderes at være for stort i relation til indlæringen i faget det pågældende år, risikerer du sanktioner efter samme procedure som ved timeforsømmelser.

Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende

Du har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver, AT-uger og lignende samt pligt til at aflevere projektopgaver og større skriftlige opgaver. Her gælder reglerne om mødepligt til undervisningen samt pligt til aflevering af skriftlige opgaver. Udeblivelse fra årsprøver medfører nægtelse af oprykning til næste klassetrin. Hvis du bliver syg i forbindelse med årsprøver eller eksamen, skal du straks kontakte skolens administration. Herefter vil der ved din raskmelding blive meddelt, hvornår en sygeoprykningsprøve eller sygeeksamen finder sted.

E) Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør ca. 75 kr. pr. døgn pr. deltager (2008-niveau).
Her gælder reglerne om mødepligt til undervisningen.

F) Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.
Her gælder reglerne om mødepligt til undervisningen samt pligt til aflevering af skriftlige opgaver.