Regler for
SKRIFTLIG eksamen

Retningslinjer og regler for skriftlige eksamener, termins- og årsprøver på VGT

Forud for skriftlige eksamener, termins- og årsprøver vil den ansvarlige for prøveafholdelsen, eller en af denne udpeget person, orientere elever der skal deltage i en skriftlig prøve om reglerne og retningslinjerne for prøven. Orienteringen vil foregå mundtligt for et antal elever ad gangen, der gør det muligt for eleverne at stille uddybende spørgsmål.

Elever, der ikke har mulighed for at deltage i den mundtlige orientering, skal selv orientere sig i reglerne og retningslinjerne, som de fremgår af dette dokument.

 

1. Mødetid

Skriftlige eksamener, termins- og årsprøver begynder alle dage kl. 9.00. Der vil være adgang til lokalet fra kl. 8:30 og dørene lukker kl. 8:50, hvor du skal sidde på din plads og være klar til at modtage instruktioner.

Det vil fremgå af Lectio, hvilke eksaminer/prøver du skal deltage i, samt dato, tidspunkt, lokale mm.

 

2. Sygdom og udeblivelse

Der er mødepligt til alle eksaminer/prøver. Ved sygdom, der forhindrer dig i at deltage i en planlagt prøve/eksamen, skal du på prøvedagen inden kl. 8:30 orientere kontoret på tlf. 97 37 18 33. Som dokumentation for sygdom kræves en lægeerklæring, hvorfor du på dagen skal søge læge med henblik på at få en sådan erklæring.

Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Hvis du er syg, eller hvis du på anden måde uforskyldt bliver forhindret i at gennemføre en eksamen/prøver, kan du komme til en sygeeksamen.

Hvis du kommer for sent eller udebliver fra en eksamen/prøve, har du ikke krav på at deltage i den pågældende eksamen/prøve. Er du forsinket, skal du omgående kontakte kontoret på tlf. 97 37 18 33 og henvende dig til kontoret ved ankomst. Her vil den prøveansvarlige på baggrund af forsinkelsens omfang og en vurdering af om du kan have opnået indsigt i den igangværende prøve, beslutte om du kan deltage i den igangværende prøve.

 

3. Under eksamen/prøven

Under prøven må der på din plads kun være de hjælpemidler, der er tilladte til prøven, den uddelte opgave og eventuel forplejning, du ønsker at indtage undervejs. Telefoner, tablets, smartwatches og tilsvarende devices, der kan skabe forbindelse til nettet, er forbudte i lokalet under prøveafholdelse. Disse påsættes navneetiket og indsamles inden prøvens start og opbevares under prøvens afholdelse på kontoret.

Det skal understreges, at alle former for trådløs kommunikation samt kommunikation med andre prøvedeltagere er forbudt og betragtes som snyd.

Hver plads er udstyret med et bordnummer og en seddel med navn og klasse ID (fx 3a 07) samt tilladte hjælpemidler til prøven. Du skal naturligvis sidde på den plads, hvor dit navn står.

Til eksamener/prøver med hjælpemidler er det er tilladt at afspille musik, som forud for eksamen/prøven er lokalt gemt på din computer. Dette skal ske via egne medbragte høretelefoner. Der kan benyttes trådløse høretelefoner, men i dette tilfælde skal man som elev til enhver tid på forlangende af en vagt, kunne vise at høretelefonerne er tilsluttet ens egen computer. Det skal desuden ske således at det ikke forstyrrer (kan høres) af andre. Musikstreaming gennem internettet er IKKE tilladt.

Din skærm skal til enhver tid have skruet op for lysstyrken, således at vagterne kan se, hvad der foregår på skærmen, og der må ikke benyttes filtre, der gør det svært for vagterne at se, hvad der foregår på skærmen.

Under eksamener/prøver, hvor der er en delprøve uden hjælpemidler, er det IKKE tilladt at høre musik til delprøven uden hjælpemidler.

Det er ikke tilladt at afspille medbragte film eller spille spil i prøvelokalet – heller ikke efter, du har afleveret.

Under eksamen/prøven er vagterne de eneste personer, du må kommunikere med. Ræk hånden op, hvis du skal i kontakt med en vagt. Toiletbesøg er kun tilladt efter aftale med en vagt. Det er ikke tilladt at forlade lokalet for at ryge!

Bliver du færdig inden prøvetidens udløb, kan du aflevere din opgave og forlade prøvelokalet. Du skal række hånden i vejret og aflevere din opgave til en vagt eller vise, at du har afleveret elektronisk. Først når vagten har godkendt din aflevering, må du forlade lokalet. Du må ikke tage noget med ud fra prøvelokalet, når du forlader lokalet før tid – PC og andet kan hentes efter prøvens afslutning. Under de sidste 30 minutter af prøven er det ikke tilladt at forlade lokalet.

Bemærk: Det anbefales, at du sidder tiden ud og bruger tiden fornuftigt. Bliver du færdig før tid, kan du læse opgaven igennem en ekstra gang sikre dig, at opgaven giver mening, tjekke for stavefejl, mm.

 

ExamCookie

Alle studerende skal bruge programmet ExamCookie ved både skriftlige prøver og eksamener. Formålet med ExamCookie er at give skolen mulighed for at forebygge og opdage eksamenssnyd.

ExamCookie er et simpelt program der monitorerer elevers computeraktivitet under en eksamen for at sikre at eksamen foregår efter gældende regler. Programmet sikrer at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler under en eksamen.

ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, dvs. aktive URL-adresser, processorer, clipboard, og tager skærmdumps ved større skærmændringer.

Skolens eksamensansvarlige har fuldt overblik over den aktivitet, der foregår på elevernes computere. Efter en eksamen sorterer programmet automatisk elevernes data, og det viser enhver kommunikation med omverdenen eller brug af ikke-tilladte hjælpemidler.

Download programmet ExamCookie her:

Hent vejledning til ExamCookie:

 

 

4. Adgang til hjælpemidler

Du er til enhver eksamen/prøve selv ansvarlig for at medbringe alle tilladte hjælpemidler. Det er IKKE muligt at låne eller dele ordbøger, formelsamlinger og andre hjælpemidler under eksamen/prøven – det gælder sågar blyantspidser og viskelæder!

Til prøver/eksamener i matematik udleverer skolen dog den tilladte formelsamling til brug ved delprøve 1. Det er ikke tilladt at medbringe egen formelsamling, da den benyttede formelsamling til prøven skal være ’ren’.

Internettet må under eksamenen/prøven som udgangspunkt kun benyttes til at hente selve prøven på enten Lectio eller netprøver.dk. Alle dokumenter, der ligger på internettet, og som ønskes benyttet til eksamen/prøven, skal være downloadet inden prøvens start og ligge lokalt på egen computer.

I særtilfælde kan adgang til specifikke links til indhold på nettet, som ikke kan gemmes lokalt på egen pc være tilladt. En forudsætning for dette er, at der i undervisningsbeskrivelsen linkes direkte til den pågældende side, samt at den pågældende side ikke kan/må downloades og gemmes lokalt på egen maskine.

Dog er det tilladt til sproglige eksamener/prøver at bruge en online ordbog, som fx ordbogen.com, hvis de ikke tilbyder oversættelse af hele sætninger.

Der må under eksamen/prøven ikke åbnes eller arbejdes i dokumenter, der ligger på internettet, og der må heller ikke uploades dokumenter til internettet. Dette vil betragtes som kommunikation med andre, hvilket jf. tidligere afsnit ikke er tilladt.

Det skal derfor pointeres: Al elektronisk kommunikation (internt og eksternt) eller anden utilsigtet brug af internettet betragtes som snyd og kan medføre bortvisning (Eksamensbekendtgørelse §20, stk. 2). Det betyder i praksis, at en enkelt søgning på google, en enkelt besked på Lectio, en fil delt i skyen vil betragtes som snyd. Mange vil normalt have sat OneDrive eller iCloud op til automatisk at synkronisere med skyen. Bemærk jf. ovenstående at denne funktion skal slås fra inden eksamen/prøvens start. Skolens netværksindstillinger blokerer for synkronisering af iCloud, men ikke synkronisering til OneDrive eller Dropbox. Det er derfor jeres ansvar at slå synkroniseringen fra mens prøven foregår.

 

5. Netværk

Det eneste tilladte netværk under eksamen/prøven er VGTGYM, hvor du logger på med brugernavn og adgangskode. Du skal gennem hele prøvedelen, hvor hjælpemidler er tilladt, være logget in på VGTGYM netværk. Du skal sikre dig i god tid inden eksamen, at du er i stand til at logge på skolens netværk. Har du problemer med at logge på netværket, kan du kontakte Claus i lokale 013.

 

6. Afleveringsprocedure

Aflevering foregår til skriftlige termins- og årsprøver via Lectio. Netprøver.dk bruges til de skriftlige studentereksamener.

Alle delprøver uden hjælpemidler skrives i hånden og afleveres derfor IKKE elektronisk. Disse afleveres til en af vagterne ved prøven og skal påføres navn, klasse/hold og fag. Du vil få en kvittering for aflevering, som du skal gemme, således at du ved evt. tvivl om aflevering kan dokumentere, at du har afleveret.

Ved digital aflevering skal afleveringsformatet være pdf, og der skal gives fortløbende sidetal.