Arbejdsmiljø

På VGT anser vi det for vigtigt, at der er et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte.

En skole hvor alle trives, fungerer godt.

Alle skal føle sig set, hørt og værdsat. Derfor skal arbejdsmiljøet medtænkes i alle beslutninger på skolen og prioriteres højt.

Planlægning og organisering

En skoleorganisations daglige virksomhed – undervisningen og dens administrative og tekniske støttefunktioner – medfører, at medarbejderne stilles over for krav om at levere deres arbejde til tiden. Arbejdet på skolen er meget tidsstyret, samtidig med at faglige og lovmæssige krav medfører, at arbejdsbelastningen i perioder er ujævn.

God planlægning af arbejdsforløbene og procedurerne skal hjælpe til at overholde kravene uden unødigt pres på den enkelte medarbejder. Det at have travlt står ikke i modsætning til trivsel, men det er vigtigt at være opmærksom at planlægge virksomheden på en sådan måde, at der ikke opstår unødigt pres på den enkelte medarbejder.

Det bør derfor bestræbes, at alle personalegrupper er så godt og så rettidigt informeret som muligt om de beslutninger og aktiviteter, der direkte berører deres arbejde.

Det er skolens politik, at både ledelse og medarbejdere skal være særlig opmærksomme på forekomsten af stress.

Derfor praktiseres nedenstående stresspolitik på VGT:

Stress-politik

1. Formål
Formålet med skolens stresspolitik er:

 • at skabe åbenhed om stress
 • at øge alle medarbejderes og lederes viden om stress
 • at forebygge kronisk stress
 • at sørge for der bliver draget omsorg for, at en kollega, der udviser stresssymptomer, får hjælp og støtte. Stresssymptomer er f. eks at kollegaen virker træt, initiativløs og fåmælt eller måske er trist, irritabel og opgivende

2. Forebyggelse af stress

Både medarbejdere og ledere oplever perioder, hvor deres arbejde er mere krævende end normalt. I disse perioder kan man være forbigående stresset. Stress i en kortere periode er ikke unaturligt eller farligt. Derimod er stress skadeligt for helbredet, det bliver en varig tilstand.

Stresspolitikken skal derfor tage sigte på at forebygge og behandle varig stress.

Forebyggelse er et fælles ansvar for alle, og den omfatter:

 • At sikkerhedsudvalget laver løbende undersøgelser, som giver medarbejderne mulighed for at italesætte de faktorer, der for dem føles mest stressende. Herved får ledelsen mulighed for at handle på stressproblemer, der deles af flere medarbejdere
 • En bestræbelse på en planlægning, der søger en jævn fordeling og løsning af arbejdsopgaver under hensyn til skolens funktionsduelighed
 • Sørge for at der forefindes en guide/materialer på arbejdspladsen om, hvordan man hjælper en kollega med symptomer på stress eller depression uden at virke anmassende
 • Stress indgår som en naturlig del af MUS-samtalen
 • En invitation/opfordring til medarbejdere, der føler sig stressede, om at orientere rektor om situationen, så der akut kan tages hensyn til det, så sygemelding undgås
 • En fortsat opmærksomhed på forhold ved arbejdet, som bidrager til stress, men som kan forenkles
 • Pligt til en fælles evaluering med sikkerhedsrepræsentant og ledelse hver gang en medarbejder har været ramt af varig stress og er blevet forsøgt hjulpet

3. Hvis der opstår varig stress

Hvis der opstår formodning om, at en medarbejder er ramt af varig stress, skal rektor orienteres, og gennemføre en samtale med medarbejderen. En medarbejder, der har mistanke om, at forbigående stress kan blive varig, skal ligeledes kontakte rektor eller tillidsrepræsentanten.

Hensigten med samtalen er at afdække problemets omfang og forsøge at finde en løsning. En del af samtalen vil handle om i hvilket omfang og hvordan kollegaer skal orienteres.

Midlerne til en løsning omfatter:

 • Hel eller delvis sygemelding. Hvis medarbejderen kan klare delvist arbejde, skal denne løsning foretrækkes fordi en hel sygemelding kan gøre det vanskeligere at komme tilbage.
 • Hensyntagen i indeværende skoleår ved tildeling af specifikke arbejdsopgaver som skønnes særligt krævende
 • Hensyntagen ved timefagfordelingen til næste skoleår (inden for de rammer som hensyn til kolleger og elever sætter), herunder mulighed for nedsat tid
 • Mulighed for ansættelse under særlig ordninger som delpension eller fleksjob

Mobning

I vores værdier lægger vi vægt på fællesskab og respekt, og derfor vil vi som organisation på alle niveauer arbejde for en omgangsform, en kommunikation og en samværsmåde, hvor vi behandler hinanden respektfuldt og hensynsfuldt.

Formålet med en mobbepolitik er at undgå mobning ved at have en klar holdning om, at mobning er uacceptabelt og have klare retningslinjer for, hvordan det håndteres, hvis det forekommer.

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange, udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, og hvis disse handlinger opfattes som sårende eller nedværdigende.

Aktiviteter og retningslinjer vedrørende mobning
Vi bruger Arbejdstilsynets (AT’s) definition af mobning og mobbende adfærd.
Definitionen fremgår af AT-vejledning D. 4.2: http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane.aspx?p=1. Definitionen kan også hentes her som pdf-fil.

For at forebygge mobning og sikre en god trivsel generelt på VGT vil vi løbende arbejde aktivt med følgende aktiviteter i hverdagen:

 • Vi behandler altid hinanden med respekt
 • Vi tiltaler og omtaler altid hinanden i en respektfuld tone. Nedsættende omtale af enkeltpersoner eller dele af personalet skal ikke forekomme. Som udgangspunkt bør man ikke sige noget om nogen på arbejdspladsen, som man ikke vil sige til vedkommende
 • Ledelse og tillidsrepræsentanter har et særligt ansvar for at gå foran med et godt eksempel i forhold til respektfuld adfærd
 • Hos os er trivsel et fælles ansvar, og derfor er alle ansatte på skolen, både ledere og medarbejdere ansvarlige for at bidrage til at mobbepolitikken efterleves

I tilfælde af, at der forekommer mobning på arbejdspladsen, er vores retningslinjer følgende:

 • Alle, ledelse såvel som medarbejdere, har et ansvar for og pligt til at gribe ind, hvis man overværer en situation, som kan karakteriseres som mobning. Man kan gribe ind i selve situationen, eller man kan rette henvendelse til nærmeste leder eller til en arbejdsmiljørepræsentant. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.
 • Den enkelte medarbejder, som føler sig krænket og/eller chikaneret, har så vidt muligt pligt til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer, som udøver mobningen, eller til vedkommendes nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant.
 • Alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere er forpligtiget til at tage enhver henvendelse om mobning alvorligt og til at behandle den fortroligt.
 • Alle ledere og arbejdsmiljørepræsentanter er forpligtiget til at tage ansvar for, at der i dialog med de involverede medarbejdere findes en løsning på problemet og til at følge op på de involverede medarbejdere efter nogen tid.

I de tilfælde, hvor der er behov for det, er det muligt at benytte hjælp ude fra i form af ekstern rådgivning. Det kan både være til uddannelse i emnet eller personlige samtaler.

Fysiske og æstetiske rammer

Det tilstræbes, at der på hele skolen er et godt og sundt indeklima, og at der i alle arbejdslokaler er en fysisk indretning, der ikke skaber unødvendige fysiske belastninger i det daglige arbejde. Alle processer lægges tilrette således, at de opfylder samme formål.

Det er derfor hensigten

 • at der til alle personalegrupper stilles arbejdsredskaber til rådighed, der sikrer medarbejderne mod unødig fysisk belastning i arbejdet
 • at belysning, lydniveau og akustik i alle opholds-, undervisnings- og arbejdslokaler bør leve op til de standarder, der fastsat i arbejdsmiljølovgivningen
 • at standarden for orden, oprydning og rengøring i alle lokaler skal være høj

Det er derudover i alles interesse, at der holdes en høj standard for kunstnerisk udsmykning og æstetisk bevidst indretning af skolens lokaler.