ØKONOMI

Det er ikke gratis at gå på Hf-enkeltfag. Der er en mindre egenbetaling.

Betalingen afhænger af din situation, og for nogle er der mulighed for at få dækket udgiften til undervisningen.

Det koster HF-enkeltfag

Folketinget har besluttet, at elever på Hf-enkeltfag selv skal betale en del af deres undervisning.

 • Har du ingen videregående uddannelse er betalingen 550 kr. pr. fag (uanset niveau og timetal),
 • Er du efterlønner eller folkepensionist skal du betale 1200 kr. pr. fag.
 • Har du en kort, mellemlang eller lang uddannelse, koster det 100 kr. pr. undervisningstime at tage Hf-enkeltfag.
  Skolens ledelse kan afklare eventuelle tvivlsspørgsmål om dit uddannelsesniveau.
  Denne deltagerbetaling kan evt. deles op i to rater.

Ved tilmeldingen udfyldes og underskrives et skema, bl.a. med oplysning om din uddannelsesbaggrund.
Du er først optaget på et hold, når vi har modtaget betalingen.
Optagelse på hold sker i den rækkefølge indbetalingerne bliver registreret.

Mulighed for tilbagebetaling

Du kan få deltagerbetalingen tilbagebetalt, hvis du tager en fagpakke, som giver adgang til visse uddannelser.
Kontakt kontoret for mere information.

Deltagerbetalingen tilbagebetales ikke, hvis du afbryder undervisningsforløbet.
Hvis der ikke er plads på det ønskede hold, eller hvis et hold ikke oprettes, tilbagebetales gebyret til din NEM-konto.

Bøger med mere

Mens du tager Hf-enkeltfag, får du bøger og andre undervisningsmidler stillet gratis til rådighed.

Mulighed for støtte til elever på Hf-enkeltfag

Der er flere muligheder for at få økonomisk støtte, mens du tager Hf-enkeltfag.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

For at søge SU skal du være over 18 år og have mindst 23 undervisningstimer om ugen. Har du små børn, er kravet 17 timer om ugen. Enlige forsørgere kan søge ekstra tillæg.

Hvor meget du kan få i SU og i studielån, kan du se på www.su.dk.

Du skal søge SU via minSU på su.dk. For at få adgang skal du bruge en digital signatur eller en pinkode, som bestilles på su.dk. Det tager nogen tid at få koden, så bestil i god tid, hvis du vil være sikker på at få din SU til tiden.

Snak med kontoret om dine støttemuligheder og om, hvordan du bruger minSU.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU-ordningen giver kortuddannede voksne mulighed for at deltage i undervisning i arbejdstiden, bl.a. i HF-fag.

Man kan få SVU til både heltids- og deltidsundervisning. Den ugentlige undervisning skal udgøre mindst 6 timer, og uddannelsen skal sammenlagt være på mindst 37 timer.

Ydelsen svarer til højeste dagpengesats, og den kan udbetales til enten den uddannelsessøgende eller til arbejdsgiveren, hvis der udbetales løn i undervisningstiden.

SVU dækker også deltagerbetaling.

For at få SVU skal man:

 • være mellem 25 og 65 år ved uddannelsens start
 • være dansk statsborger eller ligestillet med danske statsborgere
 • have været ansat i mindst 26 uger på arbejdspladsen op til uddannelsen
 • være kortuddannet, dvs. ikke have mere end 9-10 års skolegang, evt. suppleret med en erhvervsmæssig
 • uddannelse af 1-2 års varighed eller anden uddannelse, som regnes for at være forældet
 • være studieaktiv, dvs. deltage aktivt i undervisningen og evt. prøver

Læs mere om SVU på www.svu.dk

Revalidering, aktivering og dagpenge

Hvis du får brug for at blive revalideret til andet job eller uddannelse, hvor der kræves Hf-enkeltfag, skal du sammen med kommunens sagsbehandler udarbejde en handlingsplan.

Du kan ligeledes gå på Hf-enkeltfag, hvis du modtager dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge. Spørg kommunen eller Jobcentret om de nærmere regler.

Kontakt

Henrik Fogde (fo)
Pædagogisk leder
41 68 78 37
Engelsk · Dansk
Kitti Møller (km)
Sekretær, elevadministration
97371833
Anette Søndergaard (ask)
Sekretær, elevadministration
97371833