Forsikringsregler på VGT

Gymnasier har ikke hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne.

Det betyder, at skolen ikke har nogen forsikringsordning, der dækker elever, der kommer til skade på skolen.

Desuden er elever ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning.

Det er heller ikke muligt for skolen at dække stjålne effekter, f.eks. fra omklædningsrum eller klasselokaler. Det hører ind under privattegnede forsikringer.

Forsikring i forbindelse med udenlandsrejser

Vi gør opmærksom på, at elever i forbindelse med udlandsrejser bør sikre sig, at de har syge- og hjemtransportforsikring, enten via den offentlige sygesikring eller ved tegning af rejsesygeforsikring.

Vær opmærksom på, at den offentlige sygesikring ikke dækker hjemtransport i Europa, og eleverne skal så sikre sig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport.

Forsikring af elever der er ansat på skolen

Elever, der er ansat på skolen, f.eks. i bogdepotet, vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde.

Elever, der udfører ulønnet arbejde på skolen, kan også i visse tilfælde være dækket af arbejdsskadeforsikringen; hvis skolen har handlet ansvarspådragende, og eleven er kommet til skade pga. manglende tilsyn, instruktion, fejl ved bygning, maskiner og lignende, vil skolen være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

Erstatning vil så kunne betales i henhold til reglerne i Statens Selvforsikring.

Forsikring i forbindelse med andre arrangementer i skoleregi

Når skolens elever deltager i f.eks. idrætsturneringer eller besøg på museer, er det at betragte som undervisningstid, og derfor gælder reglerne ovenfor.

Vær opmærksom på, at kørsel til arrangementer uden for skolen sker på eget ansvar, hvis eget eller lånt køretøj benyttes.