Samarbejde

På VGT er det daglige samarbejde formaliseret i Samarbejdsudvalget (SU), Miljøudvalget (MU) samt i forskellige nedsatte udvalg og ad hoc arbejdsgrupper, som kan bestå af medarbejdere og ledelsesrepræsentanter.

Derudover fremmes samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere gennem årlige medarbejderudviklingssamtaler samt for lærerne gennem fire årlige samtaler til opfølgning af arbejdstidsforbruget.

Ud over samarbejde i de formelle samarbejdsfora ønsker VGT at skabe rammer og muligheder for, at alle medarbejdere aktivt indgår i det daglige samarbejde om opgaveløsningen.

Samarbejdsudvalget

Det formelle, løbende samarbejde imellem ledelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og øvrige medarbejdere foregår i Samarbejdsudvalget (SU) og Miljøudvalget (MU).

Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan MU og SU nedsætte underudvalg med egne medlemmer og/eller med andre ansatte.

Formålet med samarbejdsudvalget er:

 • at fremme dialog og samarbejde med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med at opfylde VGTs mål og strategi
 • at fastlægge personalepolitiske rammer, som fremmer kompetenceudvikling
 • at medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø

Samarbejdsudvalget skal udvikle samarbejdet på hele arbejdspladsen, så den enkelte medarbejder gennem påvirkning af egen arbejdssituation kan bidrage til at udvikle arbejdspladsen.

Samarbejdet i samarbejdsudvalget skal supplere og understøtte det øvrige samarbejde, der foregår mellem ledelse og medarbejdere i hverdagen.

Samarbejdet varetages endvidere af nedsatte udvalg og ad hoc arbejdsgrupper, ofte bestående af både ledelsesrepræsentanter og medarbejdere.

Desuden indgår årligt tilbagevendende MedarbejderUdviklingsSamtaler mellem leder og ansat som et vigtigt element i realiseringen af skolens målsætning om et åbent samarbejde.

Ud over samarbejde i de mere formelle samarbejdsfora ønsker VGT, at skabe rammerne og mulighederne for, at alle medarbejdere aktivt indgår i det daglige samarbejde om opgaveløsningen.

Samarbejdsudvalgets sammensætning

Antallet af pladser i samarbejdsudvalget er fastlagt til ni. Det består af fire ledelsesrepræsentanter og fem medarbejderrepræsentanter. Rektor er formand for samarbejdsudvalget. Næstformanden vælges af medarbejderrepræsentanterne og valget gælder for en valgperiode.

De fire ledelsesrepræsentanter er:

 • Rektor
 • Vicerektor
 • En pædagogisk leder
 • Den tekniske serviceleder

De fire medarbejderrepræsentanter er:

 • GL-tillidsrepræsentanten
 • GL-tillidsmandssuppleanten
 • Skolens arbejdsmiljørepræsentant
 • Repræsentant for det tekniske personale (rengøring og bygningsservice)
 • Repræsentant for det administrative personale (kontor, PR, IT og elevmentor)

Ledelsesrepræsentanter og suppleanter for ledelsesrepræsentanterne udpeges af rektor. Suppleanter for medarbejderrepræsentanterne udpeges af de respektive medarbejdergrupper. Disse indtræder ved længerevarende forfald, eller hvis repræsentanten ikke kan deltage i et/flere møder, og formanden og næstformanden finder deltagelse nødvendigt.

Samarbejdsudvalgets medlemmer udpeges for to år ad gangen med valg i ulige år. Genudpegning kan finde sted. En udpegning bortfalder, når grundlaget for den ikke længere er til stede.

En sekretær vælges blandt udvalgets medlemmer. Udkast til referat sendes snarest til formanden. Efter eventuelle rettelser sendes referatet til samarbejdsudvalgets medlemmer til godkendelse. De enkelte medlemmer kan gøre indsigelse mod referatet. Fremkommer der indsigelser, bliver disse sent til udvalgets medlemmer, og nyt forslag sendt ud. Hvis alle medlemmer godkender det udsendte referat, offentliggøres referatet på intranettet. Referatet godkendes endeligt og underskrives af alle medlemmer på det efterfølgende samarbejdsudvalgsmøde.

Sikkerhedsudvalget

Sikkerhedsudvalgets sammensætning

På skolen er der dannet en samlet sikkerhedsgruppe for hele personalet.  I gruppen indtræder en ledelsesrepræsentant (arbejdsleder) udpeget af rektor og en medarbejdervalgt sikkerhedsrepræsentant. Alle ansatte kan stille op til valg af sikkerhedsrepræsentant, og alle ansatte kan afgive stemme ved valg.

Sikkerhedsudvalget dannes af rektor eller en af rektor udpeget ledelsesrepræsentant samt medarbejderrepræsentanten. Desuden deltager elevernes repræsentanter i skolens elevmiljøudvalg. Sikkerhedsudvalgets formand er rektor eller den af rektor udpegede ledelsesrepræsentant.

Sikkerhedsudvalgets formand er daglig leder af sikkerhedsarbejdet og kan handle på sikkerhedsudvalgets vegne. Udvalget mødes mindst fire gange om året (mindst én gang per kvartal).