Flex- og skånejob

VGT tilstræber at efterleve regeringens målsætning om, at 3,5 procent af de ansatte udgøres af beskæftigede på særlige vilkår, og skolen ønsker også at efterleve regeringens målsætning om, at 3,5 procent af de ansatte udgøres af indvandrere eller efterkommere fra tredjelande.

Sociale klausuler og handleplaner

Undervisningsministeriet har den 4. december 2006 udstedt en bekendtgørelse om sociale klausuler, som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet. Det fremgår af bekendtgørelsen, at det er et krav for at få tilskud, at institutionen udarbejder en handlingsplan for initiativer, der fremmer det rummelige arbejdsmarked.

VGT ønsker at udføre en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vi ønsker at fastholde medarbejdere, der har brug for særlige vilkår for at kunne forblive på arbejdsmarkedet. Det er en etableret praksis, som vi ønsker at videreføre og udbygge.

I forbindelse med nybesættelse af stillinger tager vi ved besættelse både hensyn til at besætte stillinger med den bedst kvalificerede og til at besætte stillinger med ansøgere, der har behov for at der bliver vist særlige hensyn.Ved vurderingen af ansøgerne foretager ledelsen og medarbejderne i ansættelsesudvalget eksplicit denne afvejning.

VGT ansætter kun medarbejdere, som vi har en forventning om kan udfylde de jobfunktioner de ansættes til eventuelt med et særligt hensyn, men det er vigtigt for skolen, at medarbejdere der har brug for særlige vilkår, rent faktisk også vises særlige hensyn både af elever og andre brugere, af medarbejderne og af ledelsen. Det er ligeledes vigtigt at både medarbejdere med særlige behov og øvrige samarbejdspartnere på skolen og uden for skolen oplever, at kvaliteten af arbejdet er tilfredsstillende.

Arbejdsmiljø for medarbejdere med særlige behov

VGT er indstillet på at tilpasse sig ansøgere, der har særlige behov. Det gælder både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Medarbejdere og ledelse forpligter sig til at modtage medarbejdere, der har hjælp behov. Det angår indretningen af arbejdspladsen, anskaffelse af særlige hjælpemidler, arbejdsindhold, oplæring, medarbejderudviklingssamtaler, kompetenceudvikling, organisering af arbejdet, forventninger til arbejdstempo med videre.

I forbindelse med ansættelse af medarbejdere, der har behov for særlige vilkår, bliver det aftalt, hvis der er behov for en særlig indsats på disse områder. Det bliver også aftalt, hvordan der i starten meget hyppigt og senere årligt følges op på disse forhold.

SU på VGT skal hvert andet år overveje mulighederne for yderligere at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få en placering på arbejdsmarkedet, blandt andet ved brug af de social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger, der nævnes nedenfor.

Ansættelse på særlige vilkår:

  • Fleksjob
  • Skånejob med løntilskud
  • Revalidering
  • Delvist uarbejdsdygtige
  • Jobtræning for dagpengemodtagere
  • Individuel jobtræning for dagpengemodtagere
  • Jobtræning for kontanthjælpsmodtagere
  • Individuel jobtræning for kontanthjælpsmodtagere

VGTs politik vedr. flex- og skånejob m.v. evalueres som en del af den samlede personalepolitik hvert andet år i SU.