Studie- og ordensregler

Indledning

Skolens studie- og ordensregler gælder på VGT i henhold til bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 med tilhørende vejledning, nr. 92 af 4. december 2006.

Bekendtgørelsen fastsætter krav til indhold og udformning af den enkelte skoles regelsæt. Reglerne skal være tilgængelige på hjemmesiden.

Reglerne er blevet revideret i 2008, og har været i høring i Elevrådet, Pædagogisk Råd og bestyrelsen.

Regelsættet er gældende fra 6. december 2008.

Formål

Studie- og ordensreglerne har som overordnet formål at fremme studieaktiviteten samt bidrage til et positivt miljø, der fremmer elevernes indlæring.

Reglerne skal understøtte skolens grundlæggende værdier om faglig og personlig udvikling, et godt socialt miljø og en demokratisk livsform.

Overordnede regler for orden og samvær

VGT forventer, at elever:

 • møder med en positiv indstilling
 • tager medansvar for, at skolens øvrige liv fungerer
 • udviser ansvarlighed over for andre elever samt personalet på skolen, således at mobning og chikane under ingen form finder sted

Det er vigtigt, at alle elever engagerer sig i skolens udvikling. Det kan blandt andet ske ved at gå ind i elevråd og andre udvalg på skolen. En åben debat, der er baseret på respekt for de forskellige funktioner, alle på skolen har, er både i undervisningssituationen og i andre samarbejdsrelationer en forudsætning for et godt samarbejde.

Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at den enkelte elev har erstatningspligt, hvis han/hun ødelægger skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten er tilsvarende gældende på ekskursioner og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen.

Beskadigelse af bygninger, inventar og apparatur af enhver art skal straks meddeles til kontoret eller til pedelpersonalet.

Eleverne skal orienteres af skolens ledelse om nærværende regler og om konsekvenserne af manglende overholdelse af reglerne. Det er elevernes pligt at holde sig orienteret om reglerne.

Eleverne har pligt til at efterkomme lærernes anvisninger, herunder de særlige regler, der gælder i forbindelse med ekskursioner.

Skoledagen

Skoledagen placeres normalt mellem kl. 8.00 og 15.05.

Frivillige aktiviteter samt visse øvelser og arbejde med gruppeprojekter mv. ligger uden for dette tidsrum.

Skolen kan med dags varsel placere undervisningstid i tidsrummet 8.00-15.05.

Eleverne kan således ikke påregne at have erhvervsarbejde, fritidsaktiviteter mv. før efter kl. 15.05.

Eleverne kan ikke regne med at have et fast ugeskema. Der vil tværtimod løbende være ændringer i forbindelse med skoledagen. Oplysningerne herom offentliggøres i Lectio eller andet elevadministrativt program, og eleverne har pligt til dagligt at læse disse oplysninger.

Regler om aktiv deltagelse og mødepligt i undervisningen

VGT forventer, at elever har:

 • har lyst og energi til at tilegne sig ny viden
 • tager medansvar for, at undervisningen fungerer
 • deltager aktivt i undervisning af enhver art
 • møder velforberedte til timerne og andre undervisningsaktiviteter, så undervisningen når de fastsatte mål møder til tiden
 • afleverer skriftlige opgaver rettidigt, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat af skolen

Mødepligt og fraværsregistrering

Der er mødepligt til undervisningen. Derfor foretages der registrering af fravær og manglende aflevering af skriftligt arbejde.

Ved fravær underretter eleven straks efter skolen om årsagen til fraværet. Det sker ved at udfylde en fraværsseddel, der udleveres og afleveres på kontoret.

Eleven har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende. Fravær fra alle skriftlige og mundtlige prøver skal dokumenteres ved lægeerklæring. Udgiften hertil betales af eleven.

I starten af hver lektion registrerer faglæreren, hvilke elever der eventuelt ikke er til stede. Det sker uanset årsagen til fraværet. Ligeledes registrerer faglæreren enhver manglende eller forsinket aflevering af de stillede skriftlige opgaver. For det skriftlige arbejde gælder, at opgavebesvarelser skal afleveres rettidigt. Hvis det ikke sker, og hvis der ikke er truffet en særlig aftale mellem eleven og faglæreren, kan læreren i særlige tilfælde angive en ny frist.

Afleveres besvarelsen ikke på dette tidspunkt, betragtes den som ikke afleveret og indgår herefter i forsømmelsesstatistikken.

Når undervisningen er planlagt som virtuel undervisning, er eleven fraværende, hvis vedkommende ikke er logget på nettet på de tidspunkter, læreren har angivet, og ikke deltager i den virtuelle undervisningsaktivitet, herunder udarbejder de produkter, som kræves, i en acceptabel kvalitet.

Om adgang til at tjekke fraværsregistrering
Hver elev har via Lectio eller kontakt til skolens administration adgang til at se, hvilket fravær der er noteret for vedkommende. Elevens eventuelle bemærkninger til registreringen fremsættes over for studievejlederen.

Om sygemelding og lægeerklæring

En elev, der bliver syg, skal skriftligt efter skolens nærmere anvisning oplyse sin studievejleder om sygdommen og sygefraværets omfang.

Lægeerklæring, der altid skal betales af eleven selv, skal kun forelægges, hvis studievejlederen ud fra en vurdering af den konkrete situation udtrykkeligt kræver det for at kunne rådgive eleven bedst muligt.

Om fritagelse for idræt mv.

En elev kan ved at rette henvendelse til studievejlederen helt eller delvis fritages for idræt og eventuelt visse aktiviteter i andre fag, hvis hindringen for deltagelse er umiddelbart synlig eller er dokumenteret ved en lægeerklæring, som eleven fremskaffer og betaler for.

Langvarig fritagelse kan betyde, at eleven ikke får karakter i faget og evt. skal følge et andet fag på C-niveau.

Elever, der er mødt frem til undervisningen i idræt, men som ikke kan deltage i lektionens aktiviteter på grund af kortvarig fysisk hindring, fritages af læreren helt eller delvis for deltagelse i den pågældende lektion. Læreren afgør med eleven, hvad eleven evt. kan deltage i. Læreren fører ikke eleven som fraværende.

Om nødvendigt fravær

Ved planlagt fravær, f.eks. i forbindelse med operation, session, genoptræning og lignende, giver eleven studievejlederen skriftlig meddelelse om fraværet og vedlægger dokumentation herfor.

Om støtte til elever med fraværsproblemer

Hvis studievejlederen vurderer, at en elevs fravær giver anledning til bekymring, indkaldes eleven og eventuelt elevens forældre, hvis eleven er under 18 år, til en samtale, der skal søge at afhjælpe problemet.

I samtalen deltager fra skolens side studievejlederen, eventuelt med teamlederen/tutoren som bisidder. Studievejlederen udarbejder et notat, der resumerer de aftaler, der træffes med henblik på løsning af fraværsproblemet, herunder aftale om iværksættelse af sygeundervisning, henvisning til lektieværksted og tilsvarende støtte til eleven.

Hvis samtalen afdækker særlige problemer, underretter studievejlederen hjemkommunen i henhold til gældende lovgivning herom (underretningspligt). Hvis en elevs fravær fortsætter efter samtalen, eller hvis de indgåede aftaler ikke overholdes af eleven, giver studievejlederen meddelelse herom til rektor.

Rektor sender en skriftlig advarsel, der gør eleven og elevens forældre/værge, hvis eleven er under 18 år, opmærksom på fraværets omfang og på konsekvenserne af en fortsat tilsidesættelse af mødepligten. Hvis en elev undlader at aflevere skriftlige opgaver eller afleverer skriftlige opgaver af en kvalitet, der ikke kan accepteres af faglæreren som hf- eller gymnasieniveau, eller afleverer opgaver, som eleven helt eller delvis ikke selv har udarbejdet, følges en tilsvarende procedure med samtale og eventuelt påfølgende skriftlig advarsel.

Snyd med skriftlige opgaver

Snyderi i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamensaktivitet.

Snyd accepteres under ingen omstændigheder!

Snyd er misbrug af både elevernes tid og af lærerens tid!

Som en del af introduktionsforløbet i 1g bliver eleverne orienteret om konsekvenserne af snyderi med skriftlige opgavebesvarelser.

Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader andre skrive besvarelsen for sig.

Får en lærer mistanke om snyd, og bliver denne mistanke bekræftet af eleven gennem en samtale, da gælder følgende:

 • eleven indkaldes til en samtale med rektor.
 • besvarelsen registreres som ikke afleveret
 • eleven får en mundtlig advarsel

Gentager snyderiet sig, indkaldes eleven på ny til en samtale med rektor. Rektor giver eleven en skriftlig advarsel – (jvf. afsnit om forsømmelser).

Gribes eleven i snyderi for tredje gang, skal eleven aflægge eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning.

Bliver der konstateret snyderi i forbindelse med danskhistorieopgaven, studieretningsopgaven, synopsisopgaver, andre interne opgaver eller årsprøver, erklæres besvarelsen ugyldig.

Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven får lejlighed til at besvare en ny opgave.

Om eksamen

Skolen orienterer alle elever om reglerne for eksamen. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i disse regler og i de retningslinier skolen udarbejder f. eks. med hensyn til brug af edb-udstyr.

Eleverne har selv ansvaret for at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler.

Eleverne har pligt til at møde mindst 15 minutter før starten på en skriftlig eksamen, årsprøve og terminsprøve.

Eleverne har pligt til at møde i god tid før en mundtlig eksamen. Skolen kan med 1 dags varsel ændre på tiderne, så eleven kommer op før eller senere end det tidspunkt, der er anført i den udleverede eksamensplan. I tilfælde af ændringer vil eleven blive kontaktet pr. telefon.

I tilfælde af sygdom skal skolen omgående kontaktes pr. telefon og eleven skal hurtigst muligt og så vidt muligt samme dag fremskaffe en lægeerklæring (for egen regning). Når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven sygeeksamen, der så vidt muligt lægges i samme eksamenstermin i tilknytning til den ordinære eksamen – ellers i sygeeksamensterminen, der i forbindelse med sommereksamen ligger i august.

Om oprykning til næste klasse

Ved skoleårets afslutning vurderer rektor efter samråd med elevens lærere (lærerfor-samlingsmødet), om der skal gives et særligt råd til den enkelte elev vedr. skolegangen, herunder om oprykning til næste klasse.

En elev med et karaktergennemsnit på 2,0 eller derover ved skoleårets afslutning (vægtet gennemsnit af prøve- og årskarakterer) har dog krav på oprykning uanset skolens råd. For elever med et gennemsnit på under 2,0 kan skolen nægte oprykning, hvis det vurderes, at elevens udbytte ikke har været tilstrækkeligt.

En elev, der nægtes oprykning, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang.

Inden rektor træffer afgørelse om, at en elev ikke kan oprykkes til næste klassetrin, har den pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig, og rektor skal i forbindelse med den trufne afgørelse give eleven klagevejledning. Når en elev er nægtet oprykning, giver studievejlederen vejledning om gennemførelsen af uddannelsen.

En elev, der nægtes oprykning for anden gang, udskrives af skolen.

Om ekskursioner og studierejser

Eleverne har pligt til at deltage i faglige ekskursioner (med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 75 kr pr. døgn (2008 niveau) jf. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelserne nr. 1222 af 4. december 2006.

Når undervisningen foregår som ekskursion opkræves egenbetaling. Det maksimale beløb udgør normalt 3000 kr. for studierejsen (2005-niveau).

Når egenbetalingen udgør mere end 60 kr. pr. døgn, er det frivilligt at deltage, men af hensyn til sammenhængen i undervisningen, er det vigtigt, at alle elever deltager i ekskursionerne, og der skal derfor være gode grunde til en fritagelse. En elev, der ikke deltager i en ekskursion, skal udarbejde opgaver eller lignende svarende til den arbejdsindsats, der ydes af de deltagende elever.

Før en ekskursion har eleverne pligt til at oplyse skolen, om der er særlige forhold f. eks. af helbredsmæssig art, der kan påvirke ekskursionens forløb.

Om it på skolen

Skolens computere er beregnet på undervisningsformål som for eksempel klasseundervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og lignende. For anvendelse af skolens it-udstyr, hvad enten det er fastmonteret eller løst, gælder, at alle skal overholde skolens anvisninger. De regler, der anføres her nedenfor, kan løbende suppleres med opslag og lignende, hvis uforudsete situationer nødvendiggør det.

Datalokalet
Datalokalet må frit benyttes, når det ikke anvendes til undervisning.
Skolen skal være et rart sted at være for alle, så overhold disse regler:
mad og drikke må ikke indtages ved skolens computere (det gælder også bærbare).
Ryd op efter dig.

Undgå unødig udskrivning. Vær både økonomisk og økologisk! (ved stort forbrug vil vi være nødsaget til at indføre elevbetaling).

Netværket
Der er som hovedregel fri adgang til skolens net og internet. Man skal anvende det af skolen udleverede brugernavn og kodeord. Skolen forventer god opførsel – også på nettet. Dette indebærer blandt andet at lov om ophavsret overholdes. Man er velkommen til at sætte en medbragt, bærbar computer på nettet, hvis man følger skolens retningslinjer vedrørende opsætning.

Misbrug

Skolen forbeholder sig ret til at standse enhver brug af computere og net, som efter skolens vurdering enten er ulovlig, urimelig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, herunder brug, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk.

Brug af mobiltelefoner og elektroniske optagelser på skolens grund
Mobiltelefoner og andet forstyrrende, elektronisk modtage- og sendeudstyr skal være slukket, mens der undervises, med mindre det indgår som en del af undervisningen.

Elektroniske optagelser (f. eks. fotografering, videooptagelse med videre) på skolen, af skolens elever og medarbejdere kræver tilladelse fra rektor. Optagne billeder, film eller videoer og lignende må kun anvendes efter indhentet tilladelse hos de medvirkende.

Handel og annonceringer

Handel på skolens område er som udgangspunkt ikke tilladt. Skolens ledelse kan dog dispensere.

Der må kun ophænges plakater på opslagstavlerne og kun efter tilladelse fra kontoret.

Ophængning af plakater mv. og uddeling af materiale som løbesedler, blade, brochurer o.l. må kun finde sted efter tilladelse fra skolens ledelse og på de anviste opslagstavler. Skoleblade, blå bog og lignende publikationer, som eleverne udgiver og er ansvarlige for, er både omfattet af skolens ordensregler og af gældende lovgivning.

Skolens inventar og materiel

Alle har pligt til at bidrage til, at skolens udendørsarealer, lokaler og inventar bevares i pæn og ryddelig stand, og at der spares på ressourcerne.

Skolens møbler, audiovisuelle hjælpemidler og andet udstyr skal behandles ordentligt.

Hvis en elev beskadiger skolens ejendele, skal eleven yde erstatning efter rektors afgørelse.

Skolen stiller som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer til rådighed. Bøgerne skal pakkes ind og i øvrigt behandles forsvarligt. Man må ikke skrive, tegne, understrege etc. i bøgerne.
Hvis lånte bøger er mishandlet eller ikke afleveres efter skolens anvisninger, skal eleven yde erstatning svarende til bogens nypris. Alle bøger lånes via stregkode. Den, der er registreret som låner, er ansvarlig for materialet, også hvis man låner det videre til andre.

Oprydning

Efter hver eneste lektion sættes stolene (kontorstole) ind under bordene, eller hvis det er en anden stoletype, hænges de op i beslagene under bordene, hvis det er muligt. Klasselokalet skal være ryddet for affald.

Alle skal medvirke til, at rengøringen kan foregå på en god og effektiv måde. Al spisning foregår i fællesområdet/kantinen, hvor hver elev rydder op efter sig selv. Det betyder, at bordene er ryddede, når man forlader dem, og stolene er hængt op.

Hvis en lærer er tilstede, må der undtagelsesvis spises kage i de almindelige undervisningslokaler. Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer (bortset fra kildevand) i undervisningslokaler, studieområder, laboratorier, computerlokaler, videncenter og festsal. Ved prøver dispenseres fra reglen.

Man rydder generelt op efter sig selv indendørs og udendørs og lægger affald i skraldespande.

Om alkohol og rusmidler

Almindelig politik
Det er skolens holdning, at ansatte og elever har ansvar for hinanden, både når det gælder menneskelig udvikling og trivsel, og når det gælder det faglige udbytte af undervisningen. Skolen vil gerne være ramme for et positivt socialt fællesskab og udfoldelse af ungdomskulturen.

Mener skolen, at en elev af forskellige årsager, herunder indtagelse af alkohol eller andre rusmidler, er forhindret i at få fuldt udbytte af undervisningen, vil dette blive taget op i en samtale med en af skolens studievejledere.

Enhver ansat på skolen, der nærer mistanke om, at en elev har et misbrugsproblem er forpligtet til at kontakte elevens studievejleder.

Skolen skal sikre, at eleverne får relevant viden om rusmidler, og at der skabes rammer for samtale og udveksling af holdninger på dette område, så eleverne kan få et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.

Skolens studievejledere/teamet orienterer i 1.hf og 1. g klasserne om skolens alkohol-/rusmiddelpolitik. Det skal gøres tydeligt for hver enkelt elev og medarbejder på skolen, hvor man kan henvende sig, hvis der er behov for rådgivning og støtte.

Gældende regler
Der må ikke indtages alkohol i skoletiden, jfr. skolens ordensregler. Et brud på denne regel vil medføre hjemsendelse fra undervisningen og bortvisning i kortere eller længere tid efter rektors vurdering.

Forbud mod brug af andre rusmidler er omfattet af lovgivningen, og vores politik er, at loven skal overholdes. Bliver den ikke det, vil det medføre anmeldelse med en eventuel efterfølgende bortvisning. Hvis skolen i forbindelse med en fest har mistanke om, at eleven har indtaget et narkotisk middel, kan skolen forlange en drugtest.

Foregår undervisningen på andre lokaliteter end skolens område, f.eks. i forbindelse med ekskursioner, gælder skolens ordensregler ligeledes.

Optræder elever på steder eller i situationer, der associerer dem med skolen, er de stadig omfattet af gældende ordensregler.

I forbindelse med ekskursioner træffes på et tidligt tidspunkt aftale mellem rektor, lærere og elever om regler for indtagelse af alkohol uden for undervisningstiden.

Der må ikke indtages alkohol på 1.årg introturen.

Gymnasiefesterne arrangeres efter retningslinjer, der er aftalt mellem rektor, lærernes festudvalg og elevernes festudvalg. I forbindelse med skolens fester udskænkes ud over sodavand kun øl og vin.

Det tilstræbes, at fredagscaféerne gennemføres efter forskellige modeller, der appellerer bredt og fokuserer på samvær på tværs af klasserne. Øl udskænkes med måde. Overtrædelse af bestemmelsen vil medføre aflysning af kommende caféer. Rektor afgør, hvornår caféer kan begynde på ny.

Der laves en plan for årets caféaktiviteter, som præsenteres for lærerfestudvalget inden efterårsferien.

Hvis elever under 18 år overtræder skolens gældende regler, vil forældremyndighedsindehaveren straks blive underrettet.

Om rygning

I henhold til gældende lov er rygning ikke tilladt på skolens matrikel.

Sanktioner

Hvis en elev ikke følger skolens studie- og ordensregler, eller hvis en elev ikke deltager aktivt i undervisningen, fastsætter rektor om nødvendigt en passende sanktion. Rektor kan udelukke eleven fra konkrete arrangementer og aktiviteter som f.eks. fællestimer, fester og ekskursioner.

Rektor kan endvidere udelukke eleven fra undervisningen i op til 10 dage i løbet af et skoleår. Den tid, eleven er udelukket fra undervisningen, indgår i fraværsopgørelsen. Rektor kan i det hele taget efter omstændighederne skønne, hvilken sanktion der kan bringe samarbejdet mellem pågældende elev og skolen tilbage i det rette spor.

Inden rektor beslutter en sanktion, vil eleven normalt have fået en skriftlig advarsel med vejledning om veje til forbedringer. Hvis eleven er under 18 år, sendes advarslen i anbefalet brev til indehaveren af forældremyndigheden.

I særlig graverende tilfælde kan rektor beslutte, at eleven enten skal aflægge prøve i alle fag det pågældende år (årskarakterer bortfalder), eller at eleven mister retten til at gå til eksamen i et eller flere fag det pågældende år, eller at eleven bortvises fra skolen.

I særligt alvorlige tilfælde eller i tilfælde af gentagelse kan ovenstående sanktioner iværksættes uden forudgående advarsel.

Rektor kan beslutte, at Statens Uddannelsesstøtte bortfalder, hvis en elev ikke er studieaktiv efter at være blevet indstillet til prøve i alle fag. Endvidere kan rektor med baggrund i for store forsømmelser bortvise en elev fra undervisningen. Det betyder, at betingelserne for at få SU bortfalder, da man ikke længere er studieaktiv. Eleven har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde sig eksamen.

Hvis eleven er under 18 år, sendes advarslen i anbefalet brev til indehaveren af forældremyndigheden. Herudover kan eleverne pålægges erstatningspligt.

Klageadgang

Elever (og hvis eleven er under 18 år forældrene) kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med overtrædelse af studie- og ordensreglerne eller med hensyn til oprykning.

Klagen indgives skriftligt inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til Undervisningsministeriet og afleveres til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal rektor give eleven (eller forældrene) mulighed for at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden 1 uge.

En klage til ministeriet har ikke opsættende virkning.

I forbindelse med enhver afgørelse, der kan påklages, giver rektor eleven klagevejledning.

Revision af regelsættet

På foranledning af ledelsen og efter høring i bestyrelsen, i pædagogisk råd og i elevrådet revideres skolens studie- og ordensregler, når der er behov for det.