Personalepleje

VGTs politik for personalepleje omfatter aktiviteter, som bidrager til skabelsen af en god arbejdsplads.

Goder og aktiviteter

VGT har bl.a. følgende aktiviteter, der bidrager til skabelse af en god arbejdsplads:

 • Årlig julefrokost (medio december), arrangeret af udpegede medarbejdere fra sidste julefrokost
 • Skoleårsafslutning arrangeret af enkeltpersoner eller faggrupper
 • Skolestarts arrangement arrangeret af ledelsen
 • Deltagelse i dimittendmiddag for afgangsklassernes lærere
 • Kaffeordning
 • Bespisning ved eksamen
 • Pc’er til låns
 • Fri adgang til fitnessfaciliteter

Sociale arrangementer  iøvrigt

Skolen opmuntrer medarbejderne til at deltage i personaleforeningens arrangementer og støtter disse ved at stille skolens faciliteter til rådighed for foreningens arrangementer.

Modtagelse ved ansættelsen

Den nye lærermedarbejder bydes velkommen af rektor, som sørger for at præsentere den nye enten ved skoleårets afslutning eller skoleårets begyndelse. Øvrigt personale præsenteres ved først komne lejlighed.

Rektor afholder en morgenmad sammen med de nyansatte lærere og deres mentorer, samt en opfølgende frokost efter ca. 3 måneders ansættelse.

Jubilæum i staten og på VGT

I forbindelse med 25, 40 og 50 års ansættelse i staten eller på VGT udbetales et jubilæumsgratiale efter gældende regler. Dagen markeres af skolens ledelse med en reception for skolens personale.

Markering af runde fødselsdage

Skolen markerer ansattes følgende runde fødselsdage: 50 år, 60 år og 70 år.

Overgang til efterløn og/eller pension.

Når en medarbejder efter mindst 10 års ansættelse ønsker at gå på efterløn og/eller pension sørger skolens leder for, at dette, efter aftale med medarbejderen, markeres med en reception.

Tjenestefrihed

Når en medarbejder udviser fleksibilitet, så omfanget og kvaliteten af arbejdet på skolen fungerer til skolens tilfredshed, er skolen også indstillet på at give denne tjenestefrihed ud over det, der beskrives i nærværende retningslinjer.

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager
Barns 1. sygedag

Skolen kan i henhold til overenskomsten give hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn, når

 • det er barnets første sygedag
 • hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt
 • forholdene på skolen tillader det
 • barnet er under 18 år
 • barnet er hjemmeboende

Barns 2. sygedag

Skolen kan i henhold til overenskomsten give hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på samme betingelser som 1. sygedag.

1. og 2. sygedag kan afholdes uafhængigt af hinanden, dvs. at en medarbejder kan holde fri på barnets 2. sygedag, uanset om vedkommende har holdt fri på barnets 1. sygedag. Det er barnets sygedage, der berettiger til ordningen.

Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år

En ansat har ret til tjenestefrihed med løn i op til fem dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med den ansattes hospitalsindlæggelse sammen med egne børn under 14 år. Tilsvarende gælder, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Hvis begge forældre er omfattet af aftalen, kan den samlede tjenestefrihedsperiode med løn højst udgøre fem dage for forældrene tilsammen.

Pasning af alvorligt syge børn under 18 år

En ansat, der har ret til dagpenge i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn under 18 år, har i samme periode ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn. Skolen kan dog begrænse retten til tjenestefrihed med løn til 1 måned pr. barn pr. kalenderår. Skolen kan herudover bevilge yderligere tjenestefrihed uden løn i dagpengeperioden.

Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

En ansat, der efter lov om social service får bevilget plejevederlag i forbindelse med pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har i samme periode ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn. Skolen betaler den ansatte forskellen mellem plejevederlaget og sædvanlig løn i tjenestefrihedsperioden.

Force majeure

En ansat har ret til tjenestefrihed uden løn som følge af force majeure, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør den ansattes umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig.

Skolen er villig til at medvirke til flytning af medarbejderens tjeneste, såfremt det er muligt. Skolen forventer, at medarbejderne er interesserede i at hjælpe hinanden.

Tjenestefrihed i øvrigt

Tandlæge- og lægebesøg

Den ansatte skal søge at tilrettelægge sådanne besøg mv. uden for arbejdstiden.

Hvis dette ikke er muligt, kan skolen imod erstatningstjeneste give frihed til disse besøg. Det betyder, at medarbejderen skal udføre sit arbejde på et andet tidspunkt.

Dødsfald eller begravelse i nærmeste familie

Tjenestefrihed med løn kan gives efter nærmere aftale med rektor.

Orlov

VGT har en positiv holdning til forskellige orlovsmuligheder, herunder:

 • Børnepasningsorlov (lovgivningsreguleret)
 • tjenestefrihed til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (lovgivningsreguleret)
 • orlov til egen uddannelse og udvikling (uden for lovgivning)

Det er skolens holdning, at medarbejdernes ønske om f.eks. orlov til egen uddannelse, børnepasningsorlov og tjenestefrihed til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående bør behandles positivt og imødekommes i videst muligt omfang. For så vidt angår tjenestefrihed i forbindelse med alvorlig sygdom i hjemmet henvises til gældende lovgivning og aftaler om emnet.

Hvis en medarbejder søger orlov med henblik på anden beskæftigelse, vil skolen se positivt på ansøgningen. I overvejelserne vil indgå en vurdering af, om medarbejderen gennem sin orlov erhverver sig kompetencer, som vil styrke medarbejderen i sit job den dag, vedkommende vender tilbage, men også om skolen vil være funktionsduelig i orlovsperioden. Orlov med henblik på anden beskæftigelse kan som hovedregel bevilges efter fem års anciennitet som fastansat.

Ansøgning om tjenestefrihed uden løn (vedr. pasning af alvorlig syge kan der være tale om tjenestefrihed med hel/eller delvis løn – se ovenfor) skal ske skriftligt, og i så god tid som muligt til rektor, således at der ved bevilling af tjenestefrihed kan skaffes en kvalificeret vikar. Ved afslag udarbejdes en skriftlig begrundelse.

Orlovsansøgninger behandles individuelt og ydes normalt for max. 1 år.