persondata og jobsøgning

1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vestjysk Gymnasium Tarm behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Behandling af jobansøgninger i forbindelse med de af Vestjysk Gymnasium Tarm opslåede stillinger.

2. Kategorier af personoplysninger

Vestjysk Gymnasium Tarm behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Navn, kontaktoplysninger, postadresse, undervisningsfag, herunder undervisningserfaring og/pædagogikum og i øvrigt alle oplysninger som du har afgivet elektronisk i forbindelse med ansøgningen og oplysninger ved evt. samtaler. Der kan være tale om både almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vestjysk Gymnasium Tarm videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Databehandlere.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Vestjysk Gymnasium Tarm opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder fra ansøgningsfristens udløb for den/de stilling(er) du har søgt.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra: www.gymnasiejob.dk

6. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.