Historieopgaven på HF

Formålet med opgaven er

 • at du bliver vant til at arbejde med skriftlige opgaver, især bliver rustet til at skrive den større skriftlige opgave i 2. HF
 • at du lærer at anvende besvare en problemformulering
 • at du behersker redegørelse, analyse og vurdering
 • at du lærer at lave indholdsfortegnelse, noter, konklusion, litteraturliste mm.

 

Historieopgaven skal indeholde

 1. Dit navn og opgavens titel (s. 1)
 2. Indholdsfortegnelse (s. 2)
 3. Indledning (s. 3)4.
 4. Selve opgaven: redegørelse, analyse og vurdering (s. 4 ff.)
 5. Konklusion
 6. Noter og litteraturhenvisninger
 7. Litteraturliste
 8. Evt. bilag

 

Ad 2: Indholdsfortegnelse

Skal være med nummererede kapiteloverskrifter og sidetal.

Ad 3: Indledning

Er en appetitvækker med angivelse af fokus og afgrænsning af opgaven. Her skal problemformuleringen præsenteres og uddybes, dvs. du skal skrive, hvad du vil beskæftige dig med i opgaven. Det er vigtigt, at din problemformulering bliver fulgt konsekvent op i resten af opgaven. Problemformuleringen skal laves, inden du går i gang, men kan evt. justeres undervejs. Husk de gode spørgsmål, der starter med ”hvorfor” og ”hvordan”.

Ad 4: Selv opgaven: Redegørelse, analyse og vurdering

Skal inddeles i kapitler med overskrifter og evt. underafsnit.
Skal svare til dét, som du lover i indledningen, i problemformuleringen. Du skal bruge nøglebegreber som redegøre (fremdrage væsentlige oplysninger i en tekst eller et forløb), analysere (undersøge sammen- hænge mellem delelementer), diskutere (stille synspunkter op over for hinanden) og vurdere (foretage en selvstændig stillingtagen, som bygger på faglige argumenter). Du skal desuden demonstrere historisk kildekritik.

Ad 5: Konklusion

Her præsenterer du en kort sammenfatning af det, som du har skrevet under pkt. 4 – med udgangspunkt i din problemformulering. Indledning og konklusion skal principielt kunne læses uafhængigt af den øvrige del af opgaven. Der må ikke komme noget nyt i konklusionen, derfor heller ingen noter eller kildehenvisninger. Konklusionen fylder 15-20 linjer.

Ad 6: Noter og litteraturhenvisninger

Dette kaldes ofte under ét noter.
En note er en uddybende forklaring til noget, som er behandlet i teksten, altså en oplysning, som ikke er direkte nødvendig for fortsat læsning af teksten.
En litteraturhenvisning er en nøjagtig oplysning om, hvilken bog, internetside eller anden kilde du har din oplysning fra. Det er meget vigtigt med de nødvendige kilde- og litteraturhenvisninger, så læseren kan kontrollere, hvor du har dine oplysninger fra. Det kaldes også dokumentation. Første gang du henviser til et værk, angiver du de fulde bibliografiske oplysninger (som angivet i litteraturlisten, se nedenfor) samt sidetal. Når du herefter henviser til samme værk, kan du nøjes med forfatter og sidetal (fx Kühle, s. 37).
Noter og litteraturhenvisninger nummereres fortløbende.
Bruger du direkte citater, skal de altid være i citationstegn (”….”), og de skal være ordrette. Hvis du referer en kilde, skal det være klart, at du refererer – og brug dit eget sprog.
Overdriv ikke brugen af noter og litteraturhenvisninger – normalt ikke flere end 3 pr. side.

Ad 7: Litteraturliste

Den placeres sidst i opgaven (før evt. bilag).
Her opføres al den litteratur, som er benyttet, i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn. En bog angives ved forfatterens efternavn, fornavn, hele titlen, forlag og udgivelsesår.
Eksempel:         Kühle, Ebbe: Danmark. Historie. Samfund. Hovedfaser i Danmarkshistorien, Gyldendal 1996

Hvis du anvender www-sider, skal du anføre den præcise adresse (ctrlA-ctrlC-ctrlV), hjemmesidens ejer og det tidspunkt, hvor informationerne er hentet.

Se i øvrigt ”VGT-modeller”, ”Opgaveskrivning”, om dette punkt.

Ad 8: Evt. bilag

Opgaven kan indeholde billeder og evt. statistisk materiale, men så skal materialet anvendes i opgaven. Altså: ikke blot til pynt!

Opgavens omfang

Cirka 5 sider ren tekst med 1½ linjeafstand. Indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, billeder og evt. bilag tæller ikke med som sider i opgaven.

Aflevering af historieopgaven

Du skal aflevere opgaven på kontoret i ét eksemplar. Samtidig skal du sende den elektronisk til en afleveringsmappe i Urkund, hvor den bliver tjekket for, at du ikke har lånt for meget fra andre opgaver, kilder eller hjemmesider. Så lad være med at skrive af efter andre – brug dine egne ord og formuleringer.

Tilbagelevering

Du får din historieopgave tilbage med lærernes kommentarer lige efter sommerferien, så du har mulighed for at anvende dine erfaringer efterfølgende til skrivning af den større skriftlige opgave i 2. HF.