Dokumentation

Noter, henvisninger og citater

Det, du har læst, er kilden til din viden. Du skal bruge kildehenvisninger, fordi du er i gang med at skrive en akademisk/videnskabelig opgavetype. Et grund­princip i al videnskab er, at forskeren i sin søgen efter ny viden ’bygger oven på’ allerede eksisterende viden. Derfor skal du også vise, hvilken viden du benytter dig af i din opgave.

I princippet er det enkelt: Hver gang, du bruger viden, som ikke er din egen, skal du henvise til, hvor du har den pågældende viden fra!

Vær ikke bange for at virke uselvstændig, når du henviser til andres viden; din selvstændighed kommer til udtryk ved den måde, du udvælger, kombine­rer og bygger videre på andres viden i din opgave.

Brug af direkte citat

Du kan vælge at bruge dine egne formuleringer i kombination med et direkte citat. Direkte citater skal stå i anførselstegn, så det tydeligt fremgår, at der er tale om et citat. Hvis citatet er ganske kort, flettes det ind i den løbende opgave­tekst. Hvis det derimod er et længere citat, fremhæver du det grafisk ved at bruge en mindre skriftstørrelse, rykke ind fra venstre, bruge linje­afstand 1,15 og give lidt luft omkring.

Eksempel, kort citat

Set i det lys er Obama udstyret med ”a unique mixture of idealism and pragmatism” (Plouffe, 2009, s. 377).

Eksempel, længere citat

Det enkelte individ påvirkes i større eller mindre grad af sit gruppetilhørsforhold. Den samfunds­gruppe, man tilhører, vil med andre ord få betydning for, hvilken adfærd, hvilke holdninger og hvilke værdier, man indlærer i socialiseringsprocessen. Jørgen Winding beskriver forholdet mel­lem adfærd, holdning og værdi på følgende måde:

Adfærd er alt det, man kan se og høre. I denne kasse ligger vore udsagn og adfærd, men også de    genstande, vi har omkring os, fx tøj, møbler, mad og bøger. Bag denne adfærd ligger vore ’holdninger’, som kommer frem, hvis vi beder mennesker om at begrunde deres adfærd. […] Men bag adfærd og holdninger ligger igen vore grundlæggende værdier, som styrer både adfærd og holdninger. Dette niveau er normalt ubevidst – vi sætter ikke spørgsmål ved disse værdier, fordi de præger hele vort samfund og er indlært i barndommen, før vi havde kritisk sans (Winding, 2006, s. 21).

Det er denne tredeling af holdningsbegrebet, som opgaven vil anvende i den følgende analyse af danskernes syn på flygtninge og indvandrere.

Brug af indirekte citat

Du kan også vælge at henvise til kilden uden brug af direkte citat. Denne henvis­ningsform kaldes indirekte citat og er meget udbredt. Teknikken går ud på, at du formulerer de vigtige pointer med dine egne ord, men husker at henvise til kilden, bl.a. ved hjælp af henvisningsmarkører som ifølge X er …, X hævder, at …, X beskriver i sin bog, at…

I det følgende eksempel er al tekst indirekte citat fra en bog af Jørgen Win­ding fra 2006. Bemærk henvisningsmarkøren Ifølge Jørgen Winding og kilde­henvisningen i parentes:

Eksempel, indirekte citat

Det enkelte individ påvirkes i større eller mindre grad af sit gruppetilhørsforhold. Den samfunds­gruppe, man tilhører, vil med andre ord få betydning for, hvilken adfærd, hvilke holdninger og hvilke værdier, man indlærer i socialiseringsprocessen. Ifølge Jørgen Winding (2006, s. 21) ud­gøres vores adfærd af det, vi siger, det vi gør, og de genstande, vi omgiver os med – fx forbrugs­goder som møbler, mad og tøj. Vore holdninger kommer til udtryk, når vi bliver bedt om at give begrundelser for, hvorfor vi egentlig agerer, som vi gør. Værdierne er de mest komplekse, idet de lig­ger bag ved såvel adfærd som holdninger, og samtidig er styrende for begge. Hertil kommer, at vær­dierne ofte er ubevidste, idet de er indlært i en tidlig alder.

Her er et par råd, når du omformulerer til egne ord ved indirekte citat:

 • Du må gerne gengive kildens fagbegreber – de er nødvendige for præci­sionen og kan ikke omformuleres til dine egne ord, uden væsentlig informa­tion går tabt.
 • Læseren må aldrig få en fornemmelse af, at der er tale om direkte af­skrift fra kilden – hvis dine formuleringer ligger for tæt op ad kildens, må du justere – eller vælge at citere direkte.
 • Du kan omformulere kilden ved at:
  – bruge løbende henvisningsmarkører: Ifølge X …, X mener, at …, X hævder, at … osv.
  – indsætte dine egne refleksioner, kommentarer og forklaringer
  – udvælge det væsentlige fra kilden. Referér ikke alt, hvad kilden siger i et bestemt afsnit – vælg i stedet det ud, du vil lægge vægt på.

Grafisk henvisningsform: Parentes eller noter?

Det vigtigste er, at læseren ved hjælp af henvisningerne i din opgave let og hurtigt kan finde frem til den rigtige bog, artikel eller website. Der er grund­læggende to grafiske måder.

a) Brug af parentes i brødteksten, hvor du angiver forfatterens efter­navn, tekstens udgivelsesår samt sidetal i teksten. Kombiner evt. med hen­visningsmarkør.

Eksempel, parentes-henvisning

Baudrillard mener, at den postmoderne virkelighed består af en pærevælling af opdigtede bille­der og illusioner, som ingen mening har. Dette munder ud i en tilstand af hyperrealitet, som især er karakteristisk for det vestlige samfund. Virkeligheden bliver således uvirkelig og overtages af medievirkeligheden, hvor fiktion og fakta blandes til ukendelighed (Bondebjerg, 1989, s. 43).

b) Brug af fodnoter, hvor du i noten angiver forfatter, titel samt sidetal.

Eksempel, fodnote-henvisning

Baudrillard mener, at den postmoderne virkelighed består af en pærevælling af opdigtede bille­der og illusioner, som ingen mening har. Dette munder ud i en tilstand af hyperrealitet, som især er karakteristisk for det vestlige samfund. Virkeligheden bliver således uvirkelig og overtages af medievirkeligheden, hvor fiktion og fakta blandes til ukendelighed.1

_________________________

1 Ib Bondebjerg: Medier og postmodernisme, s. 43

Når du henviser, gælder der følgende standardforkortelser:

 • side  = s. 37
 • side + efterfølgende side = s. 37f.
 • side + efterfølgende to eller flere sider = s. 37ff.