Synopsis – beskrivelse

Synopsen – opbygning og indhold

Omfanget af synopsen skal være på tre-fem sider. Hvis der er behov for det, kan synopsen være ledsaget af enkelte bilag som f.eks. grafer, tabeller og kopier af tekstmateriale, der er svært tilgængeligt.

Titel på emnet og angivelse af fagkombination og fagenes niveau

Problemformulering, gerne som en ‘one liner’ uden ‘og’. Den skal formuleres som et spørgsmål.

 • De forskellige fag har forskellige traditioner for, hvordan man laver en problemformulering. Det er årsagen til, at du kan opleve, at dine vejledere giver dig modstridende oplysninger. Frem for at opleve dette som et problem kan du inddrage det i dine metodeovervejelser (Hvad kan faget? Hvad kan det ikke? Hvordan arbejder man i faget?).
  – En problemformulering må ikke – uanset faget – kun lægge op til ren redegørelse.

 

 • Husk, at det skal fremgå tydeligt, hvilken sag du har arbejdet med. Du skal have et klart afgrænset fokus, så du med få ord kan forklare, hvad du egentlig undersøger. Husk hele tiden at have det overordnede emne for årets eksamensopgave med i dine overvejelser.

De væsentligste problemstillinger (underspørgsmål)

 • De skal ikke opstilles efter Blooms taksonomi som f.eks. ved en opgaveformulering til SRP, men det er en god idé, at problemstillingerne kommer omkring alle niveauerne i taksonomien. Der skal ikke være for mange (tre-fem)). Hvis du breder dig over for meget, bliver delkonklusionerne for overfladiske og tynde.

De væsentligste delkonklusioner på de enkelte problemstillinger

 • Husk begge fag, og integrer dem gerne, så de supplerer hinanden.

Diskussion af relevante metoder, teorier og materiale i arbejdet med problemstillingerne

 • Her skal du inddrage materialer, teorier og metoder fra de to fag, du har valgt, og du skal reflektere over de teorier, der er anvendt i arbejdet med problemstillingerne. Du kan med fordel knytte det sammen med de væsentligste delkonklusioner.
 • Det kan være en god idé at skelne mellem de metoder, der er anvendt i dit materiale, og de metoder, du selv har anvendt. Det er vigtigt at vurdere, hvad de valgte fag kan og ikke kan, både generelt, i forhold til sagen og i et samspil med hinanden.
 • Du skal også kunne redegøre for de valgte fags særlige og karakteristiske metoder og teorier – uden nødvendigvis at gå ned i detaljen.

En samlet konklusion

 • Den samlede konklusion skal besvare din problemformulering, dvs. der skal være en klar sammenhæng. Tjek, at du faktisk konkluderer på det, du ville undersøge ifølge din problemformulering.
  – Du kan også opstille spørgsmål til videre arbejde, men vær forberedt på, at dem kan censor og eksaminator finde på at ønske svar på ved den mundtlige prøve.

Litteraturliste

Som en del af vurderingen af materiale og metoder kan du vælge at kommentere din litteraturliste.
Perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten

Bedømmelse – og et godt råd

Husk, at du ikke bliver bedømt på synopsen. Du må derfor gerne aflevere en synopsis, der er fuldstændig magen til andre elevers, men det er en dårlig idé. Når du ikke selv har været med til at lave synopsen, du skal fremlægge, er det svært at præsentere og forsvare den, da du ikke er inde i stoffet.

Du må gerne genbruge det, du tidligere har arbejdet med – både mht. emner og synopser eller opgaver. Det er en god idé at arbejde sammen med andre elever, der arbejder med lignende emner, f.eks. udveksle materiale, støtte hinanden, være kritiske læsere for hinanden og øve sig i den mundtlige fremlæggelse sammen.

Det er meningen, at du efter at have afleveret synopsen skal arbejde videre og blive klogere. Når censor og eksaminator læser synopsen inden den mundtlige prøve, ser de efter stærke og svage sider, og du kan i den mundtlige præsentation godt fremlægge nogle af elementerne anderledes og give andre vurderinger end i synopsen.

Når du har afleveret din synopsis, bliver en af dine vejledere til eksaminator ved eksamen. Du kan derfor ikke får vejledning af dine to vejledere, når din synopsis er afleveret. Har du overordnede spørgsmål til eksamens forløb i almen studieforberedelse, kan du henvende dig til dine teamlærere eller til tr@vgt.dk