Tidsplan for AT-eksamen

Introduktion

Prøven i almen studieforberedelse er som en AT-uge med fem arbejdsdage, her er de bare fordelt ud over den periode, hvor du skriver din synopsis. På AT-dagene er der almindelig mødepligt på skolen.

Du skal selv være opsøgende i forhold til dine vejledere. Du skal også selv formulere din problemformulering. Vejledning er et tilbud, skolen giver dig.

Samtalen med vejlederne bliver bedre, hvis der er noget skriftligt at tale om og ud fra. De kan fx være et idé-papir eller et papir, hvor du har nedskrevet dine overvejelser i punktform.

Plan for eksamen ser sådan ud

Før den 28.01.19
Alle 3.g’ere opdeles i studiegrupper på fire-seks personer

Mandag den 28.01.19
Kl. 8 i festsalen Eksamensopgaven og den tilhørende cd-rom med ressourcerummet offentliggøres og udleveres. Fælles orientering. Derefter er der tid til at læse opgaven og orientere sig i ressourcerummet i studiegrupperne, hvor I kan brainstorme om mulige sager (emner) og fagkombinationer.

Kl. 9.45 Alle 3.g´ere samles i fællesrummet, hvor I vha. forskellige øvelser skal nå frem til en sag med mulige fagkombinationer.

Kl. 11.30 Kollektiv vejledning: Kan jeg skrive om dette emne i dette fag? Der vil være lærerrepræsentanter for alle mulige fag til stede

Tirsdag den 19.02.19
Du/I skal arbejde med emne og problemformulering med mulighed for vejledning fra det faste hold af faglærere.

Der skal foreligge et skriftligt udkast fra dig, der skal medbringes til vejledningen, gerne også med forslag til væsentligste problemstillinger.

Valg af fag
– Du kan kun vælge fag, du har eller har haft (men ikke AP eller NV).
– Du må ikke vælge to fag på C-niveau.

Vær opmærksom på, at der er nogle fag, der kan høre til flere faglige hovedområder, afhængig af, hvilke emner og teorier du vælger at arbejde med (f.eks. historie, idræt og psykologi).

Herefter tildeles du to vejledere, der har dine to valgte fag. Du kan ikke regne med automatisk at få dine egne faglærere.

Onsdag den 20.03.19 – fredag den 22.03.19
Arbejdsdage Synopsis-skrivning – med mulighed for vejledning af de to vejledere (samtidigt om muligt).

Senest fredag den 05.04.19 kl. 11.45
Aflevering af synopsis i to eksemplarer på kontoret og elektronisk. Samtidig ophører din mulighed for individuel vejledning.

Husk at hæfte din synopsis sammen eller sæt den i mapper, så der ikke forsvinder sider undervejs til censor og eksaminator. Det er dit ansvar, at alt er afleveret på forsvarlig vis.

Boginspektor har åbent i bogdepotet disse dage, ligesom bibliotekaren er i Videnscentret.

Indtil valg af fag er der et fast lærerkorps på som vejledere. Efter valg af fag sættes lærere på, fordelt efter jeres fagvalg.

En lærer har som udgangspunkt max 15 elever at vejlede, så I får ikke nødvendigvis jeres egen lærer som vejleder.

Du har ret til 30 minutters vejledning i alt med hver vejleder.

Den mundtlige prøve foregår i samme periode som de øvrige mundtlige eksamener i juni.

Se mere om den mundtlige prøve her