Gode råd til mundtlig eksamen

Eksamen i AT er en individuel mundtlig prøve. Eksaminationstiden er på 30 min, og der er ingen forberedelsestid. Reelt er du kun inde 25 min., da der også skal være tid til evaluering og karaktergivning. Den mundtlige prøve består af to dele:

1. Fremlæggelse: Præsentation af synopsen (Ca. 10-12 minutter).

2. Dialog om synopsen, dens indhold, pointer o.a. fra forløbet i almen studieforberedelse (ca. 10-12 minutter).

Synopsis bliver ikke bedømt, men sørg alligevel for at sikre, at du har brugt fagligt kernestof og begreber – og at der er balance mellem de to fag. Ellers bliver der for meget at redde ved den mundtlige fremlæggelse – og for meget for de to lærere at spørge til.

Du er ikke til eksamen i de to fag, men i AT! I kan derfor ikke udspørges om begge fags totale pensum, men om det kernefaglige stof, der er relevant for jeres sag.

Start din fremlæggelse med at præcisere problemformuleringen og svaret på den. Gå derefter videre til, hvorfor netop de to fag, du har valgt, er velegnede til denne sag. Kom i den forbindelse ind på, hvad de to fag arbejder med, hvordan de arbejder, og hvad fagene kan/ ikke kan (dvs. metode). Her fra kan du begive dig over i delkonklusioner (uddybninger, mangler, fejl og evt. nye indsigter).

Du skal ikke gennemgå eller referere hele synopsen eller læse op af den – udvælg fokuspunkter, dvs. vælg, hvad du vil fremhæve eller uddybe. Det er typisk det, du kun fik forklaret eller beskrevet overfladisk i synopsen.

Lav et talepapir til eksamen, hvor du har en disposition for og oversigt over dit oplæg. Skriv stikord til punkterne.

Øv dig i din fremlæggelse, så du er sikker på at kunne nå det på 10-12 minutter. Sørg for at tale i de 10-12 minutter, du skal lægge ud med – hverken mere eller (især ikke) mindre. Jo mindre du siger, des mere kan lærerne stille spørgsmål til ting, du måske ikke kan svare på. Hav dog materiale med til min. 25 minutter.

Du skal fra aflevering af synopsen til den mundtlige eksamen være blevet klogere på din sag og f.eks. have fundet lidt nyt materiale (en artikel, et billede, en statistik, en graf e.a. afhængig af fagene). Det kan du medbringe til din fremlæggelse.

Husk at medbringe en udskrevet studierapport og at have skrevet alle dine specialemner på). Vælg på forhånd det forløb, du vil perspektivere til (enten til indhold eller metode).

I dialogen kan lærer og censor spørge ind til uklarheder eller vurdere dybden af din faglige og flerfaglige viden i forbindelse med din sag. Når lærerne begynder at spørge, så svar aldrig kort, men besvar spørgsmålet og få derefter samtalen drejet i den retning, du ønsker det. Det kan du f.eks. gøre med de spørgsmål til videre arbejde, som du har opstillet i din synopsis. Så afslut fremlæggelsesdelen af eksamen med et oplæg og forslag til diskussion.

Pas på med at nævne faglige eller metodiske begreber i din synopsis, som du ikke har styr på eller kan forklare. Bringer du noget på banen, er det helt sikkert det, lærerne vil have det forklaret – så vær parat til det.