Den mundtlige prøve

Den mundtlige prøve varer 30 min. (incl. votering), og der er ingen forberedelsestid.

En af dine vejledere er til stede som eksaminator. Desuden er der en censor fra en anden skole, der har det fag, din anden vejleder havde.

Du skal selv medbringe din studierapport til prøven. Du har også selv ansvaret for at have indskrevet de emner, du selv arbejdede med i de forskellige forløb.

To dele

Ifølge læreplanen består den mundtlige prøve af to dele:

  • En præsentation af synopsen (ca. 10-12 min.), hvor du taler uden at blive afbrudt. Din præsentation bør ikke kun bestå af et referat af din synopsis. Husk, at en synopsis ikke er en fuldstændig færdig opgave, så der vil altid være behov for uddybninger og forklaringer. Det er en god idé at udforme et talepapir til præsentationen, der viser, hvad du fokuserer på og uddyber.
  • En uddybende dialog om synopsen og om problemstillinger fra det samlede forløb i almen studieforberedelse (ca. 10-12 min.), dvs. at både vejleder og censor må stille spørgsmål til synopsen eller til forløb, du har haft i almen studieforberedelse. De må ikke eksaminere dig i enkeltfaglig viden, løsrevet fra dit emne.

Du bedømmes ud fra de faglige mål i almen studieforberedelse ud fra din mundtlige præsentation og den efterfølgende dialog, dvs. det er ikke din synopsis, der bedømmes. Du bedømmes altså ikke ud fra de to fags faglige mål, men i hvor høj grad du lever op til målene for almen studieforberedelse.

Du bedømmes ikke på synopsen, men den sætter rammerne for prøven. Hvis den er uklar eller faglig tynd, kan en meget stor del af eksaminationen gå med at udrede, hvad du egentlig har undersøgt.

Udgangspunktet for en god karakter er klart bedre med en klar og fokuseret problemformulering og en klar og præcis fremstilling i synopsen. Det kan have en positiv effekt at medbringe et eller andet nyt materiale, der er relevant for dit emne, især hvis det er topaktuelt materiale. Det kan også være en god idé at genopfriske kernestof fra de to fag, der kunne være relevant for emnet.

De faglige mål i almen studieforberedelse

Du bliver ifølge læreplanen bedømt på, om du kan:

  • Tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder
  • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf
  • Perspektivere sagen
  • Vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag
  • Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag