Stephen Toulmins model

Grundmodellen for et argument består af påstand, belæg og hjemmel.

 • Påstand: er det synspunkt, der skal argumenteres for, og som man ønsker, at andre skal til tilslutte sig. Man kan derfor også sige, at påstanden er en form for konklusion.
 • Belæg: er begrundelsen for påstanden og fremgår direkte i argumentet. Det skal altså støtte op omkring påstanden og dermed være grundlag for bevis.
 • Hjemmel: er en indirekte begrundelse og kaldes derfor også underliggende belæg. Hjemmelen er derfor ikke altid synlig i argumentet. Der er ofte tale om et synspunkt, som man formoder, at både afsender og modtager er enige i.

 

Toulmin udvider modellen for et argument med tre elementer, som også kan være til stede i et argument. De tre elementer er styrkemarkør, gendrivelse og rygdækning.

 • Rygdækning: er en slags dokumentation for hjemmelen og bruges ofte, når denne er tvivlsom. En del af rygdækningen kan derfor være, at man inddrager undersøgelser, eksperter eller andre, der er enige i påstanden.
 • Gendrivelse: er, når man tager højde for eventuelle modargumenter. Dermed bliver det en del af argumentet at imødekomme eventuel kritik ved selv at italesætte det.
 • Styrkemarkør: er knyttet til påstanden og fortæller noget om, i hvilken grad påstanden er gældende. Der kan enten være tale om en op- eller nedtoning af påstanden. Ved optoning bruges udtryk som: helt sikkert og med al sandsynslighed, mens man ved nedtoning vil bruge ord som muligvis og næsten.

I ovenstående eksempel fra grundmodellen kommer påstanden før belægget, men dette er ikke en fast rækkefølge.

Belægget kan sagtens komme før påstanden. Når man vil gøre opmærksom på, at der er tale om et argument, gør man brug af såkaldte argumentmarkører.

Disse kan du bruge, når du selv skal opbygge et argument, men de er også nyttige at kende, når du skal analysere.

Påstande, begrundelser og argumentmarkører

Hvis påstanden kommer først og begrundelserne bagefter, vil argumentmarkører som disse skulle stå umiddelbart foran begrundelserne:

 • fordi
 • idet
 • eftersom
 • på grund af
 • det skylde
 • da

Hvis begrundelserne kommer først og påstandene bagefter, vil argumentmarkører som disse skulle stå umiddelbart foran påstanden:

 • derfor
 • følgelig
 • ergo
 • heraf ses det
 • det medfører
 • hvilket viser