Bedømmelse af opgaven

Opgaven bedømmes af dine vejledere og en censor, der er udpeget af Undervisningsministeriet (censor er fra et andet gymnasium). De fastsætter karakteren i fællesskab.

Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en helhedsvurdering af projeketet set i forhold til de faglige mål, der indgår i studieretningsprojektet.

Ved bedømmelsen lægges der herudover vægt på:

  • Overensstemmelsen mellem besvarelsen og opgaveformuleringen, herunder de afgrænsninger og krav, der indgår i denne.
  • Eksaminandens (det er dig) udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof.
  • Problemstillingens sværhedsgrad og kompleksitet samt formidlingen af stoffet.

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse, men ingen skriftlig begrundelse for karakteren.

NB: Hvis det i forbindelse med bedømmelsen af projektet bliver konstateret, at du ikke selv har udarbejdet besvarelsen, og/eller hvis væsentlige dele af den er afskrift fra ikke angivne kilder, kan rektor indkalde dig og dine vejledere til en samtale om besvarelsens indhold.

Hvis formodningen om snyd bliver bekræftet, bliver du bortvist fra den pågældende prøve og kan først gå op til en ny prøve i den efterfølgende termin.

Det betyder, at du ikke får en studentereksamen. Efter klagefristens udløb (se tidsplanen) kan du få udleveret besvarelserne.

Besked om karakteren

Du kan se din karakter på Lectio, når den er fastsat og indført i eksamensprotokollen.

Kontoret giver dig besked, når du kan se den. Censors bedømmelse skal være afsluttet senest seks arbejdsuger efter, at opgaverne er modtaget til bedømmelse.

Mulighed for at klage

Hvis du vil klage over din karakter, skal det ske skriftligt og begrundet inden 14 dage efter, at karakteren er offentliggjort. Eventuel klage indgives til rektor.