resume

Et resume er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Resumeet skal skrives på dansk og fylder typisk 10-20 linjer, og det anbringes normalt inden indholdsfortegnelsen.

Resumeet skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Resumeet skal indeholde en præsentation af projektets problemstilling, de væsentligste resultater og konklusioner.

Det er vigtigt, at du først skriver dit resume, efter at opgaven er skrevet. Det indgår i bedømmelsen af opgaven, og det er det første, som censor læser. Resumeet medregnes i det samlede omfang af SRP´en (15-20 normalsider á 2400 anslag).

De tre hovedpunkter i et resume

 1. Formål – hvorfor?

  • Hvilken problemstilling ville du undersøge eller teste (din hypotese)? Gå tilbage til din opgaveformulering, og sørg for, at der er overensstemmelse med den.
  • Formuler formålet præcist og sammenhængende.

2. Metode – hvordan?

  • Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det? Skriv i korte, præcise vendinger.

3. Resultater og konklusioner – hvad fandt du ud af?

  • Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse? Hvad har du konkluderet?

 

Sproglige tips

Forhold dig objektivt
Undgå de personlige stedord “jeg” eller “vi”.

Tid
Normalt skrives i NUTID. DATID kan evt. bruges til at beskrive metoden (hvad man har gjort).

Variér dit sprog
Gentag ikke blot nøgleord og -sætninger fra selve besvarelsen.
Find en ny måde at sige det på.

Naturvidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt eller humanistisk
Resumeets udformning bærer præg af, hvilket område du skriver indenfor.